You are here

support

Technical Support Staff:

E01 Anxun   Zhang  Engineer 010-8264-9296 Zhanganxun402@163.com
Yanyan     Liu Engineer 010-8264-9048 yyliu@aphy.iphy.ac.cn
Wenwu   Zhao Engineer 010-8264-9047 wwz@aphy.iphy.ac.cn
E03 Wei            Li Engineer 010-8264-9047 liwei@aphy.iphy.ac.cn
E04 Xiuzhi       Cui Engineer 010-8264-9801 xzcui@aphy.iphy.ac.cn
Shengli  Zhang Engineer 010-8264-9801 zhangshl@aphy.iphy.ac.cn
Administrative Staff:
Yixia      Chen Secretary 010-8264-9046 cyxia@aphy.iphy.ac.cn
Zhonghua Xue Secretary 010-8264-9859 rel_cas@aphy.iphy.ac.cn